Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông tin cá nhân”) mà bạn có thể cung cấp trên trang web healthcliner.com (“Trang web” hoặc “Dịch vụ”) và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ liên quan nào của nó (gọi chung là “Dịch vụ”) được thu thập, bảo vệ và sử dụng. Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này. Chính sách này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn (“Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”) và Healthcliner (“Healthcliner”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Chính sách này. Chính sách này không áp dụng cho thực tiễn của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cho các cá nhân mà chúng tôi không sử dụng hoặc quản lý.

Tự động thu thập thông tin

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật dữ liệu khách hàng và do đó, chúng tôi thực hiện chính sách không lưu nhật ký. Chúng tôi chỉ có thể xử lý dữ liệu người dùng tối thiểu, chỉ cần duy trì Trang web và Dịch vụ nhiều như thực sự cần thiết. Thông tin được thu thập tự động chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp lạm dụng tiềm ẩn và thiết lập thông tin thống kê liên quan đến việc sử dụng và lưu lượng truy cập của Trang web và Dịch vụ. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách có thể xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Thu thập thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà ai đó có thể nhận dạng bạn là một cá nhân cụ thể, có thể nhận dạng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng trên Trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số Thông tin Cá nhân nhất định (ví dụ: tên và địa chỉ email của bạn). Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cố ý cung cấp cho chúng tôi khi bạn mua hàng hoặc điền vào bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào trên Trang web. Khi được yêu cầu, thông tin này có thể bao gồm:

– Thông tin cá nhân như tên, quốc gia cư trú, v.v.
– Thông tin liên hệ như địa chỉ email, địa chỉ, v.v.

Một số thông tin chúng tôi thu thập là trực tiếp từ bạn thông qua Trang web và Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân về bạn từ các nguồn khác như cơ sở dữ liệu công cộng và các đối tác tiếp thị chung của chúng tôi. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của mình, nhưng sau đó bạn có thể không tận dụng được một số tính năng trên Trang web. Người dùng không chắc chắn về những thông tin nào là bắt buộc được hoan nghênh liên hệ với chúng tôi.

Sử dụng và xử lý thông tin thu thập được

Để cung cấp Trang web và Dịch vụ cho bạn hoặc để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý, chúng tôi có thể cần thu thập và sử dụng một số Thông tin Cá nhân nhất định. Nếu bạn không cung cấp thông tin mà chúng tôi yêu cầu, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

– Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ
– Cải tiến sản phẩm và dịch vụ
– Gửi thông tin tiếp thị và quảng cáo
– Trả lời các câu hỏi và cung cấp hỗ trợ
– Yêu cầu phản hồi của người dùng
– Cải thiện trải nghiệm người dùng
– Phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu
– Thực thi các điều khoản và điều kiện và chính sách
– Bảo vệ khỏi lạm dụng và người dùng độc hại
– Điều hành và vận hành Website and Services

Việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn phụ thuộc vào cách bạn tương tác với Trang web và Dịch vụ, nơi bạn đang ở trên thế giới và liệu một trong những điều sau đây có áp dụng hay không: (i) bạn đã đồng ý cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể; điều này, tuy nhiên, không áp dụng, bất cứ khi nào việc xử lý Thông tin Cá nhân phải tuân theo Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California hoặc luật bảo vệ dữ liệu châu Âu; (ii) cung cấp thông tin là cần thiết để thực hiện thỏa thuận với bạn và / hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ trước hợp đồng nào; (iii) xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà bạn phải tuân theo; (iv) xử lý có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện thẩm quyền chính thức được trao cho chúng tôi; (v) xử lý là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi.

Lưu ý rằng theo một số luật, chúng tôi có thể được phép xử lý thông tin cho đến khi bạn phản đối việc xử lý đó (bằng cách từ chối), mà không phải dựa vào sự đồng ý hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào sau đây. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ sẵn lòng làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho việc xử lý và đặc biệt liệu việc cung cấp Thông tin Cá nhân là một yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng, hoặc một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng.

Thanh toán và thanh toán

Chúng tôi sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi xử lý thông tin thanh toán của bạn một cách an toàn. Việc các bên xử lý bên thứ ba đó sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật tương ứng của họ có thể hoặc không thể chứa các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư được bảo vệ như Chính sách này. Bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ.

Tiết lộ thông tin

Tùy thuộc vào Dịch vụ được yêu cầu hoặc khi cần thiết để hoàn thành bất kỳ giao dịch hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào bạn đã yêu cầu, chúng tôi có thể ký hợp đồng với các công ty khác và chia sẻ thông tin của bạn với sự đồng ý của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy của chúng tôi làm việc với chúng tôi, bất kỳ chi nhánh và công ty con nào khác mà chúng tôi dựa vào để hỗ trợ hoạt động của Trang web và Dịch vụ có sẵn cho bạn. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin Cá nhân với các bên thứ ba không liên kết. Các nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích này với các bên thứ ba có chính sách bảo mật phù hợp với chúng tôi hoặc những người đồng ý tuân thủ các chính sách của chúng tôi đối với Thông tin Cá nhân. Các bên thứ ba này được cung cấp Thông tin Cá nhân mà họ chỉ cần để thực hiện các chức năng được chỉ định của họ và chúng tôi không cho phép họ sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân cho mục đích tiếp thị của riêng họ hoặc các mục đích khác.

Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc nhận được nếu pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, chẳng hạn như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự và khi chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ.

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu tổng hợp nào có nguồn gốc từ hoặc kết hợp Thông tin Cá nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa dữ liệu đó, nhưng không phải theo cách nhận dạng cá nhân bạn. Sau khi hết thời gian lưu giữ, Thông tin Cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền chỉnh sửa và quyền di chuyển dữ liệu không thể được thực thi sau khi hết thời gian lưu giữ.

Chuyển thông tin

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, việc truyền dữ liệu có thể liên quan đến việc truyền và lưu trữ thông tin của bạn ở một quốc gia khác ngoài quốc gia của bạn. Bạn có quyền tìm hiểu về cơ sở pháp lý của việc chuyển thông tin đến một quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc cho bất kỳ tổ chức quốc tế nào chịu sự điều chỉnh của luật pháp quốc tế công cộng hoặc được thành lập bởi hai hoặc nhiều quốc gia, chẳng hạn như Liên Hợp Quốc và về các biện pháp bảo mật do chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin của bạn. Nếu bất kỳ chuyển khoản nào như vậy diễn ra, bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách kiểm tra các phần có liên quan của Chính sách này hoặc hỏi chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trong phần liên hệ.

Quyền của người dùng

Bạn có thể thực hiện một số quyền nhất định liên quan đến thông tin của bạn do chúng tôi xử lý. Đặc biệt, bạn có quyền làm như sau: (i) bạn có quyền rút lại sự đồng ý mà trước đây bạn đã đồng ý xử lý thông tin của mình; (ii) bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin của bạn nếu việc xử lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý ngoài sự đồng ý; (iii) bạn có quyền tìm hiểu xem thông tin có đang được chúng tôi xử lý hay không, có được tiết lộ về một số khía cạnh nhất định của việc xử lý và có được một bản sao thông tin đang được xử lý; (iv) bạn có quyền xác minh tính chính xác của thông tin của mình và yêu cầu cập nhật hoặc sửa chữa thông tin đó; (v) bạn có quyền, trong một số trường hợp nhất định, hạn chế việc xử lý thông tin của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lưu trữ thông tin đó; (vi) bạn có quyền, trong một số trường hợp nhất định, để có được việc xóa Thông tin Cá nhân của bạn khỏi chúng tôi; (vii) bạn có quyền nhận thông tin của mình ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, để truyền thông tin đó đến bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều khoản này được áp dụng với điều kiện thông tin của bạn được xử lý bằng các phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, theo hợp đồng mà bạn là một phần của hoặc theo nghĩa vụ trước hợp đồng.

Quyền phản đối xử lý

Trong trường hợp Thông tin Cá nhân được xử lý vì lợi ích công cộng, trong việc thực hiện một cơ quan chính thức được trao cho chúng tôi hoặc vì mục đích lợi ích hợp pháp mà chúng tôi theo đuổi, bạn có thể phản đối việc xử lý đó bằng cách cung cấp một căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của bạn để biện minh cho sự phản đối. Tuy nhiên, bạn phải biết rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể phản đối việc xử lý đó bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra bất kỳ lời biện minh nào. Để tìm hiểu xem chúng tôi có đang xử lý Thông tin Cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hay không, bạn có thể tham khảo các phần có liên quan của tài liệu này.

Quyền bảo vệ dữ liệu theo GDPR

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có một số quyền bảo vệ dữ liệu nhất định và Healthcliner nhằm mục đích thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn sửa đổi, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn được thông báo thông tin cá nhân nào chúng tôi nắm giữ về bạn và nếu bạn muốn thông tin đó bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

– Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của mình mà chúng tôi lưu trữ và có khả năng truy cập Thông tin Cá nhân của bạn.
– Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà bạn tin là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hoàn thành Thông tin Cá nhân mà bạn tin là không đầy đủ.
– Bạn có quyền yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của mình trong một số điều kiện nhất định của Chính sách này.
– Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.
– Bạn có quyền tìm kiếm các hạn chế trong việc xử lý Thông tin Cá nhân của mình. Khi bạn hạn chế xử lý Thông tin Cá nhân của mình, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin đó nhưng sẽ không xử lý thêm.
– Bạn có quyền được cung cấp một bản sao thông tin chúng tôi có trên bạn ở định dạng có cấu trúc, có thể đọc được bằng máy và thường được sử dụng.
– Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào mà Healthcliner dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Quyền riêng tư của California

Ngoài các quyền như được giải thích trong Chính sách này, cư dân California cung cấp Thông tin Cá nhân (như được định nghĩa trong đạo luật) để có được các sản phẩm hoặc dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình có quyền yêu cầu và lấy từ chúng tôi, mỗi năm một lần theo lịch, thông tin về Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã chia sẻ, nếu có, với các doanh nghiệp khác để sử dụng tiếp thị. Nếu có thể, thông tin này sẽ bao gồm các danh mục Thông tin Cá nhân và tên và địa chỉ của những doanh nghiệp mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân đó cho năm dương lịch ngay trước đó (ví dụ: các yêu cầu được thực hiện trong năm hiện tại sẽ nhận được thông tin về năm trước). Để có được thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Làm thế nào để thực hiện các quyền này

Bất kỳ yêu cầu thực hiện các quyền của bạn có thể được chuyển đến Healthcliner thông qua các chi tiết liên lạc được cung cấp trong tài liệu này. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi trả lời các yêu cầu đó. Yêu cầu của bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi xác minh rằng bạn là người bạn đang tuyên bố là hoặc bạn là đại diện được ủy quyền của người đó. Bạn phải bao gồm đầy đủ chi tiết để cho phép chúng tôi hiểu đúng yêu cầu và trả lời yêu cầu đó. Chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn Thông tin Cá nhân trừ khi trước tiên chúng tôi xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của bạn để đưa ra yêu cầu đó và xác nhận rằng Thông tin Cá nhân liên quan đến bạn.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin Cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào thông qua Trang web và Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con cái họ và giúp thực thi Chính sách này bằng cách hướng dẫn con cái họ không bao giờ cung cấp Thông tin Cá nhân thông qua Trang web và Dịch vụ mà không có sự cho phép của họ. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web và Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng phải ít nhất 16 tuổi để đồng ý với việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn ở quốc gia của bạn (ở một số quốc gia, chúng tôi có thể cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn thay mặt bạn làm như vậy).

Cookie

Trang web và Dịch vụ sử dụng “cookie” để giúp cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn. Cookie là một tệp văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ trang web. Cookie không thể được sử dụng để chạy chương trình hoặc cung cấp vi-rút cho máy tính của bạn. Cookie được gán duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ web trong miền đã phát hành cookie cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin cho mục đích thống kê để vận hành Trang web và Dịch vụ. Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn có thể không trải nghiệm đầy đủ các tính năng của Trang web và Dịch vụ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie và cách chúng hoạt động ở đây.

Không theo dõi tín hiệu

Một số trình duyệt kết hợp tính năng Không theo dõi báo hiệu cho các trang web bạn truy cập mà bạn không muốn theo dõi hoạt động trực tuyến của mình. Theo dõi không giống như sử dụng hoặc thu thập thông tin liên quan đến một trang web. Đối với những mục đích này, theo dõi đề cập đến việc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người tiêu dùng sử dụng hoặc truy cập trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khi họ di chuyển trên các trang web khác nhau theo thời gian. Cách các trình duyệt truyền đạt tín hiệu Không theo dõi chưa đồng nhất. Do đó, Trang web và Dịch vụ chưa được thiết lập để diễn giải hoặc phản hồi các tín hiệu Không Theo dõi được trình duyệt của bạn truyền đạt. Mặc dù vậy, như được mô tả chi tiết hơn trong Chính sách này, chúng tôi hạn chế sử dụng và thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Quảng cáo

Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo trực tuyến và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp và không nhận dạng về khách hàng mà chúng tôi hoặc nhà quảng cáo của chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân về khách hàng cá nhân với nhà quảng cáo. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp và không nhận dạng này để cung cấp quảng cáo phù hợp cho đối tượng dự định.

Chúng tôi cũng có thể cho phép một số công ty bên thứ ba nhất định giúp chúng tôi điều chỉnh quảng cáo mà chúng tôi nghĩ có thể được người dùng quan tâm và thu thập và sử dụng dữ liệu khác về các hoạt động của người dùng trên Trang web. Các công ty này có thể phân phối quảng cáo có thể đặt cookie và theo dõi hành vi của người dùng.

Chi nhánh

Chúng tôi có thể tham gia vào tiếp thị liên kết và có các liên kết liên kết có trên Trang web và Dịch vụ. Nếu bạn nhấp vào liên kết liên kết, cookie sẽ được đặt trên trình duyệt của bạn để theo dõi bất kỳ doanh số nào cho mục đích hoa hồng.

Tiếp thị qua email

Chúng tôi cung cấp các bản tin điện tử mà bạn có thể tự nguyện đăng ký bất cứ lúc nào. Chúng tôi cam kết giữ bí mật địa chỉ email của bạn và sẽ không tiết lộ địa chỉ email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được phép trong phần sử dụng và xử lý thông tin. Chúng tôi sẽ duy trì thông tin được gửi qua e-mail theo luật pháp và quy định hiện hành.

Tuân thủ Đạo luật CAN-SPAM, tất cả các e-mail được gửi từ chúng tôi sẽ nêu rõ e-mail đến từ ai và cung cấp thông tin rõ ràng về cách liên hệ với người gửi. Bạn có thể chọn ngừng nhận bản tin hoặc email tiếp thị của chúng tôi bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký có trong các email này hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, bạn sẽ tiếp tục nhận được các email giao dịch thiết yếu.

Liên kết đến các tài nguyên khác

Trang web và Dịch vụ chứa các liên kết đến các tài nguyên khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật của các tài nguyên hoặc bên thứ ba khác đó. Chúng tôi khuyến khích bạn biết khi bạn rời khỏi Trang web và Dịch vụ và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của từng tài nguyên có thể thu thập Thông tin Cá nhân.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật thông tin bạn cung cấp trên máy chủ máy tính trong một môi trường an toàn, được kiểm soát, được bảo vệ khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý trong nỗ lực bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ Thông tin Cá nhân trái phép trong việc kiểm soát và lưu giữ Thông tin Cá nhân. Tuy nhiên, không thể đảm bảo truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng (i) có những hạn chế về bảo mật và quyền riêng tư của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (ii) bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin và dữ liệu được trao đổi giữa bạn và Trang web và Dịch vụ không thể được đảm bảo; và (iii) bất kỳ thông tin và dữ liệu nào như vậy có thể được xem hoặc giả mạo khi chuyển tiếp bởi bên thứ ba, bất chấp những nỗ lực tốt nhất.

Vi phạm dữ liệu

Trong trường hợp chúng tôi nhận thức được rằng tính bảo mật của Trang web và Dịch vụ đã bị xâm phạm hoặc Thông tin Cá nhân của người dùng đã được tiết lộ cho các bên thứ ba không liên quan do hoạt động bên ngoài, bao gồm, nhưng không giới hạn, các cuộc tấn công bảo mật hoặc gian lận, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, điều tra và báo cáo, cũng như thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi tin rằng có nguy cơ gây hại hợp lý cho người dùng do vi phạm hoặc nếu pháp luật yêu cầu thông báo khác. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email.

Thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách này hoặc các điều khoản của Chính sách này liên quan đến Trang web và Dịch vụ theo quyết định của chúng tôi và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với cách chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông báo cho bạn theo những cách khác theo quyết định của chúng tôi, chẳng hạn như thông qua thông tin liên hệ bạn đã cung cấp. Bất kỳ phiên bản cập nhật nào của Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng Chính sách sửa đổi trừ khi có quy định khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau ngày Có hiệu lực của Chính sách sửa đổi (hoặc hành động khác được chỉ định tại thời điểm đó) sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không, nếu không có sự đồng ý của bạn, sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn theo cách khác biệt đáng kể so với những gì đã nêu tại thời điểm Thông tin Cá nhân của bạn được thu thập.

Chấp nhận chính sách này

Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của nó. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền cá nhân và Thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể làm như vậy thông qua biểu mẫu liên hệ, gửi email đến contact@healthcliner.com hoặc viết thư cho 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, HOA KỲ.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào June 3, 2021

https://www.websitepolicies.com/policies/view/6ZSDtinU