Alfred Amaechi là một y tá đã đăng ký (RN), một nhà hóa học công nghiệp và một tác giả. Ông có bằng Cử nhân Khoa học (BSc) về Hóa học Công nghiệp và Cử nhân Khoa học Điều dưỡng (BSN), và làm việc tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác nhau.