Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka”) opisuje, w jaki sposób dane osobowe (“Dane osobowe” użytkownik mogą być gromadzone na healthcliner.com stronie internetowej (“Witryna internetowa” lub “Usługa”) oraz wszelkie powiązane z nią produkty i usługi (zwane łącznie “Usługami”) są gromadzone, chronione i wykorzystywane. Opisano w nim również dostępne opcje dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych oraz sposobu uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizowania. Niniejsza Polityka jest prawnie wiążącą umową między Użytkownikiem (“Użytkownik”, “Ty” lub “Twój”) a Healthcliner (“Healthcliner”, “my”, “nas” lub “nasz”). Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z niej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy, ani do osób, które nie zatrudniają lub którymi zarządzamy.

Automatyczne gromadzenie informacji

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo danych klientów i w związku z tym korzystamy z zasad “brak dzienników”. Możemy przetwarzać tylko minimalne dane użytkownika, tylko tyle, ile jest to absolutnie konieczne do utrzymania Witryny i Usług. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i ustanowienia informacji statystycznych dotyczących korzystania i ruchu witryny i Usług. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w taki sposób, aby zidentyfikować konkretnego użytkownika systemu.

Gromadzenie danych osobowych

Użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny i Usług oraz korzystać z niej bez informowania nas o tym, kim jesteś, ani nie ujawniając żadnych informacji, za pomocą których ktoś może zidentyfikować Użytkownika jako konkretną, możnącą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak chcesz korzystać z niektórych funkcji witryny, możesz zostać poproszony o podanie pewnych danych osobowych (na przykład imienia i nazwiska oraz adresu e-mail). Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie przekazujesz nam podczas dokonywania zakupu lub wypełniania jakichkolwiek formularzy online w Witrynie. W razie potrzeby informacje te mogą obejmować:

– Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, kraj zamieszkania itp.
– Informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail, adres itp.

Niektóre z gromadzonych przez nas informacji są bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem Strony internetowej i Usług. Możemy jednak gromadzić Dane osobowe użytkownika z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych i nasi współadkwicjni marketingowi. Możesz nie podawać nam swoich danych osobowych, ale wtedy możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą się z nami skontaktować.

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych informacji

W celu udostępnienia Witryny i Usług użytkownika lub wypełnienia obowiązku prawnego, możemy być zmuszeni do gromadzenia i wykorzystywania niektórych Danych osobowych. Jeśli nie podasz informacji, o które prosimy, możemy nie być w stanie dostarczyć ci żądanych produktów lub usług. Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą być wykorzystywane do następujących celów:

– Dostarczanie produktów lub usług
– Ulepszanie produktów i usług
– Wysyłanie komunikatów marketingowych i promocyjnych
– Odpowiadaj na zapytania i oferuj wsparcie
– Poproś o opinię użytkowników
– Poprawa doświadczenia użytkownika
– Dostarczanie ukierunkowanych reklam
– Egzekwowanie warunków i zasad
– Ochrona przed nadużyciami i złośliwych użytkowników
– Prowadzenie i obsługa Strony internetowej i Usług

Przetwarzanie Twoich danych osobowych zależy od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z Witryną i Usługami, gdzie znajdujesz się na świecie i czy ma zastosowanie jedna z następujących sytuacji: (i) użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów; nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów lub europejskiemu prawu o ochronie danych; (ii) dostarczanie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub w przypadku wszelkich jej zobowiązań przedumownych; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegasz; (iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej, które nam powierzono; (v) przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Pamiętaj, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy przetwarzać informacje do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub innych poniższych podstawach prawnych. W każdym przypadku z przyjemnością wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, w szczególności czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Rozliczenia i płatności

Korzystamy z zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, aby pomóc nam w bezpiecznym przetwarzaniu twoich informacji o płatnościach. Takie wykorzystanie danych osobowych przez podmioty przetwarzające dane osobowe osób trzecich podlega ich odpowiednim zasadom ochrony prywatności, które mogą, ale nie mogą, zawierać ochronę prywatności jako ochronną jak niniejsza Polityka. Zalecamy zapoznanie się z ich odpowiednimi politykami prywatności.

Ujawnianie informacji

W zależności od żądanych Usług lub w razie potrzeby do zakończenia jakiejkolwiek transakcji lub świadczenia jakichkolwiek usług, o które prosiłeś, możemy zawrzeć umowę z innymi firmami i udostępnić Twoje dane za zgodą naszych zaufanych stron trzecich, które współpracują z nami, innymi podmiotami stowarzyszonymi i zależnymi, na których polegamy, aby pomóc w działaniu Witryny i Usług dostępnych dla Ciebie. Nie udostępniamy danych osobowych niepowiązanych stronom trzecim. Ci usługodawcy nie są upoważnieni do wykorzystywania lub ujawniania informacji użytkownika, chyba że są to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych. Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe w tych celach wyłącznie stronom trzecim, których polityka prywatności jest zgodna z naszymi lub które zgadzają się przestrzegać naszych zasad dotyczących Danych osobowych. Te strony trzecie otrzymują dane osobowe, których potrzebują tylko do wykonywania wyznaczonych przez nich funkcji, a my nie upoważniamy ich do wykorzystywania lub ujawniania Danych osobowych do własnych celów marketingowych lub innych.

Ujawnimy wszelkie Dane osobowe, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, takie jak przestrzeganie wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego, a gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na żądanie rządu.

Zatrzymywanie informacji

Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów, chyba że wymagany lub dozwolony przez prawo dłuższy okres przechowywania. Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane uzyskane z danych osobowych lub zawierające je po ich aktualizacji lub usunięciu, ale nie w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika. Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Przekazywanie informacji

W zależności od lokalizacji, przesyłanie danych może obejmować przesyłanie i przechowywanie twoich danych w kraju innym niż twój własny. Użytkownik ma prawo do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegających prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas w celu ochrony twoich informacji. Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszej Polityki lub dowiadując się u nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktowej.

Prawa użytkowników

Użytkownik może wykonywać określone prawa dotyczące przetwarzanych przez nas danych. W szczególności masz prawo wykonać następujące czynności: (i) masz prawo do wycofania zgody, jeżeli wcześniej wyraził zgodę na przetwarzanie twoich danych; (ii) masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda; (iii) użytkownik ma prawo dowiedzieć się, czy informacje są przez nas przetwarzane, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię informacji będących w trakcie przetwarzania; (iv) użytkownik ma prawo zweryfikować poprawność swoich danych i poprosić o ich zaktualizowanie lub poprawienie; (v) użytkownik ma prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie twoich danych, w którym to przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) użytkownik ma prawo, w pewnych okolicznościach, do usunięcia od nas danych osobowych; (vii) użytkownik ma prawo do otrzymywania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadajnym maszynowo oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, na umowie, której jesteś częścią lub na jej zobowiązaniach przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej, której powierzono nam lub w celu realizacji przez nas uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, przedstawiając podstawy związane z Twoją szczególną sytuacją, aby uzasadnić sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że w przypadku przetwarzania Jego Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu w dowolnym momencie bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Prawa do ochrony danych wynikające z RODO

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych, a Healthcliner zamierza podjąć uzasadnione kroki, aby umożliwić Ci poprawianie, poprawianie, usuwanie lub ograniczanie korzystania z Jego Danych osobowych. Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Ten temat i jeśli chcesz, aby zostały usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami. W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

– Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy i mieć możliwość dostępu do Twoich Danych Osobowych.
– Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy poprawili wszelkie Dane osobowe, które uważasz za niedokładne. Masz również prawo zażądać od nas uzupełnienia Danych osobowych, które uważasz za niekompletne.
– Masz prawo zażądać usunięcia swoich Danych osobowych pod pewnymi warunkami niniejszej Polityki.
– Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
– Masz prawo do uzyskania ograniczeń w przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych. Gdy ograniczysz przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, możemy je przechowywać, ale nie będziemy ich dalej przetwarzać.
– Masz prawo do dostarczenia kopii posiadanych przez nas informacji w ustrukturyzowanym, nadanym do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
– Masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy Healthcliner oparł się na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Masz prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych w sprawie gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Prawa do prywatności w Kalifornii

Oprócz praw wyjaśnionych w niniejszej Polityce, mieszkańcy Kalifornii, którzy dostarczają dane osobowe (zgodnie z definicją w statucie) w celu uzyskania produktów lub usług do użytku osobistego, rodzinnego lub domowego, mają prawo żądać od nas, raz w roku kalendarzowym, informacji o Danych osobowych, które udostępniamy innym firmom w celu wykorzystania w marketingu. W stosownych przypadkach informacje te obejmują kategorie danych osobowych oraz nazwy i adresy tych firm, którym udostępniliśmy takie dane osobowe w danym roku kalendarzowym (np. wnioski złożone w bieżącym roku otrzymają informacje o poprzednim roku). Aby uzyskać te informacje, skontaktuj się z nami.

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z twoich praw można kierować do Healthcliner za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Należy pamiętać, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Wniosek musi dostarczyć wystarczających informacji, które pozwalają nam zweryfikować, że jesteś osobą, którą twierdzisz, że jesteś lub że jesteś upoważnionym przedstawicielem takiej osoby. Musisz podać wystarczające dane, abyśmy mogli właściwie zrozumieć żądanie i odpowiedzieć na nie. Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę lub podać Ci danych osobowych, chyba że najpierw weryfikujemy Twoją tożsamość lub upoważnienie do złożenia takiego wniosku i potwierdzimy, że dane osobowe odnoszą się do Ciebie.

Prywatność dzieci

Świadomie nie gromadzimy żadnych Danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli nie masz mniej niż 13 lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem Witryny i Usług. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki, instruując ich dzieci, aby nigdy nie dostarczały Danych osobowych za pośrednictwem Witryny i Usług bez ich zgody. Jeśli masz powody sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam dane osobowe za pośrednictwem Witryny i Usług, skontaktuj się z nami. Musisz także 16 lat zgodzić się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w Twoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić na przetwarzanie twoich danych osobowych w twoim imieniu).

Pliki cookie

Witryna i Usługi korzystają z plików cookie, aby pomóc spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer użytkownika. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer www w domenie, która wydała plik cookie.

Możemy wykorzystywać pliki cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji do celów statystycznych w celu obsługi Witryny i Usług. Użytkownik ma możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie, może nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Witryny i Usług. Więcej informacji o plikach cookie i ich działaniu można znaleźć tutaj.

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Nie śledź, która sygnalizuje odwiedzanym witrynom, że nie chcesz śledzić swojej aktywności online. Śledzenie to nie to samo, co wykorzystywanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. W tym celu śledzenie odnosi się do gromadzenia danych osobowych od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają witrynę internetową lub usługę online podczas przemieszczania się po różnych stronach internetowych w czasie. Sposób, w jaki przeglądarki komunikują sygnał Nie śledź, nie jest jeszcze jednolity. W rezultacie Witryna i Usługi nie są jeszcze skonfigurowane do interpretacji lub reagowania na sygnały Nie śledź przekazywane przez przeglądarkę. Mimo to, zgodnie z bardziej szczegółowymi opisami w niniejszej Polityce, ograniczamy wykorzystywanie i gromadzenie przez nas twoich danych osobowych.

Reklamy

Możemy wyświetlać reklamy online i możemy udostępniać zagregowane i nieidentyfikujące informacje o naszych klientach, które my lub nasi reklamodawcy gromadzimy za pośrednictwem Witryny i Usług. Nie udostępniamy reklamodawcom danych osobowych dotyczących klientów indywidualnych. W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje do dostarczania dostosowanych reklam do zamierzonych odbiorców.

Możemy również zezwolić niektórym firmom zewnętrznym na dostosowanie reklam, które uważamy za interesujące dla użytkowników oraz gromadzenie i wykorzystywanie innych danych na temat aktywności użytkowników na Stronie. Firmy te mogą wyświetlać reklamy, które mogą umieszczać pliki cookie i w inny sposób śledzić zachowanie użytkowników.

Oddziałów

Możemy angażować się w marketing afiliacyjny i mieć linki partnerskie obecne na Stronie i Usługach. Jeśli klikniesz na link partnerski, plik cookie zostanie umieszczony w przeglądarce, aby śledzić wszelkie sprzedaży dla celów prowizji.

Marketing e-mailowy

Oferujemy elektroniczne biuletyny, do których możesz dobrowolnie subskrybować w dowolnym momencie. Zobowiązujemy się do zachowania poufności Twojego adresu e-mail i nie ujawniamy Twojego adresu e-mail osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w sekcji wykorzystywanie i przetwarzanie informacji. Będziemy utrzymywać informacje wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM, wszystkie wysyłane od nas wiadomości e-mail będą wyraźnie określać, od kogo pochodzi wiadomość e-mail i dostarczać jasnych informacji o tym, jak skontaktować się z nadawcą. Możesz przestać otrzymywać nasz biuletyn lub marketingowe wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji zawartymi w tych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami. Jednak nadal będziesz otrzymywać niezbędne e-maile transakcyjne.

Linki do innych zasobów

Witryna i Usługi zawierają linki do innych zasobów, które nie są własnością lub nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności takie inne zasoby lub strony trzecie. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o opuszczeniu Witryny i Usług oraz do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdego zasobu, który może gromadzić Dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronione przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Utrzymujemy uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych osobowych pod jego kontrolą i nadzorem. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet ani sieci bezprzewodowej. W związku z tym, chociaż staramy się chronić Twoje Dane Osobowe, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności Internetu, na które nie mamy wpływu; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między Użytkownikiem a Witryną i Usługami; i (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub modyfikowane w tranzycie przez stronę trzecią, pomimo najlepszych starań.

Naruszenie ochrony danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Witryny i Usług zostało naruszone lub dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia racjonalnie odpowiednich środków, w tym między innymi do, dochodzeń i sprawozdawczości, a także powiadomienia i współpracy z organami ścigania. W przypadku naruszenia ochrony danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uznamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody użytkownikowi w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest wymagane przez prawo. Kiedy to zrobimy, wyślemy Ci e-mail.

Zmiany i zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej Polityki lub jej warunków dotyczących Witryny i Usług od czasu do czasu według naszego uznania i powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w sposobie, w jaki traktujemy Dane osobowe. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób według naszego uznania, na przykład za pośrednictwem podanych przez Ciebie informacji kontaktowych. Wszelkie zaktualizowane wersje niniejszej Polityki wchodzą w życie niezwłocznie po opublikowaniu zmienionej Polityki, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po dacie wejścia w życie zmienionej Polityki (lub innego aktu określonego w tym czasie) będzie stanowić zgodę na te zmiany. Nie będziemy jednak, bez Twojej zgody, wykorzystywać Twoich Danych Osobowych w sposób istotny niż to, co zostało określone w momencie gromadzenia Twoich danych osobowych.

Akceptacja tej polityki

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z niniejszą Polityką i zgadza się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszej Polityki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jest upoważniony do uzyskiwania dostępu do Witryny i Usług ani korzystania z niej.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki lub chcesz skontaktować się z nami w sprawach dotyczących praw jednostki i Jego danych osobowych, możesz to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysłać wiadomość e-mail do contact@healthcliner.com lub napisać list do 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, USA.

Data ostatniej aktualizacji: 3 czerwca 2021 r.

https://www.websitepolicies.com/policies/view/6ZSDtinU