Zasady dopuszczalnego użytkowania

Niniejsza polityka dopuszczalnego użytkowania (“Polityka”) określa ogólne wytyczne oraz dopuszczalne i zabronione korzystanie z healthcliner.com stronie internetowej (“Witryna” lub “Usługa”) oraz wszelkich powiązanych z nią produktów i usług (zwanych łącznie “Usługami”). Niniejsza Polityka jest prawnie wiążącą umową między Użytkownikiem (“Użytkownik”, “Ty” lub “Twój”) a Healthcliner (“Healthcliner”, “my”, “nas” lub “nasz”). Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z niej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Umowy. Jeśli użytkownik zawiera niniejszą Umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadcza, że jest uprawniony do wiązania takiego podmiotu z niniejszą Umową, w którym to przypadku warunki “Użytkownik”, “Ty” lub “Twój” odnoszą się do takiego podmiotu. Jeśli użytkownik nie posiada takich uprawnień lub nie zgadza się z warunkami niniejszej Umowy, nie może zaakceptować niniejszej Umowy i nie może uzyskiwać dostępu do Witryny i Usług oraz korzystać z niej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa jest umową zawartą między użytkownikiem a healthcline, nawet jeśli jest elektroniczna i nie jest fizycznie podpisana przez Użytkownika, a także reguluje korzystanie przez niego z Witryny i Usług.

Zabronione działania i zastosowania

Użytkownik nie może korzystać z Witryny i Usług w celu prowadzenia działań niezgodnych z prawem, szkodliwych dla innych lub które mogłyby nanieść odpowiedzialność, w tym między innymi w związku z którąkolwiek z poniższych czynności, z których każda jest zabroniona na mocy niniejszej Polityki:

– Ujawnianie wrażliwych danych osobowych innych osób.
– Gromadzenie lub próby gromadzenia danych osobowych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody.
– Grożenie krzywdą osobom lub mieniu lub w inny sposób nękające zachowanie.
– Ręczna lub automatyczna karta kredytowa lub inne dostępne metody płatności testujące za pomocą botów lub skryptów.
– Zakup dowolnej z oferowanych Usług w imieniu innej osoby.
– Fałszywe przedstawienie lub oszukańcze reprezentowanie produktów lub usług.
– Naruszenie własności intelektualnej lub innych praw własności innych osób.
– Ułatwianie, pomocnici lub zachęcanie do jakichkolwiek powyższych działań za pośrednictwem Strony internetowej i Usług.

Nadużywanie systemu

Każdy Użytkownik naruszający bezpieczeństwo Witryny i Usług podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej, a także natychmiastowemu zamknięciu konta. Przykłady obejmują, ale nie są ograniczone do następujących czynności:

– Korzystanie lub rozpowszechnianie narzędzi zaprojektowanych z myślą o bezpieczeństwie Strony internetowej i Usług.
– Celowe lub niedbałe przesyłanie plików zawierających wirus komputerowy lub uszkodzone dane.
– Dostęp do innej sieci bez uprawnień, w tym do sondowania lub skanowania w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach lub naruszenia zabezpieczeń lub środków uwierzytelniania.
– Nieautoryzowane skanowanie lub monitorowanie danych w dowolnej sieci lub systemie bez odpowiedniej autoryzacji właściciela systemu lub sieci.

Zasoby serwisowe

Użytkownik nie może zużywać nadmiernej ilości zasobów Witryny i Usług ani korzystać z Witryny i Usług w jakikolwiek sposób, co prowadzi do problemów z wydajnością lub przerywa Usługi dla innych Użytkowników. Zabronione działania, które przyczyniają się do nadmiernego użytkowania, obejmują między innymi:

– Celowe próby przeciążenia Strony internetowej i Usług oraz ataki nadawcze (tj. ataki typu “odmowa usługi”).
– Angażowanie się w wszelkie inne działania, które pogarszają użyteczność i wydajność Strony internetowej i Usług.

Egzekwowanie

Zastrzegamy sobie prawo do bycia jedynym arbitrem w określaniu powagi każdego naruszenia i do niezwycznego podjęcia działań naprawczych, w tym między innymi:

– Zawieszenie lub zakończenie Usługi z powiadomieniem lub bez powiadomienia w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Polityki.
– Wyłączenie lub usunięcie jakichkolwiek treści, które są zabronione przez niniejszą Politykę, w tym w celu zapobieżenia szkodom dla innych osób lub nas lub witryny i Usług, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem.
– Zgłaszanie naruszeń organom ścigania zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem.

Żadne z tych zasad nie może być interpretowane w celu ograniczenia naszych działań lub środków zaradczych w jakikolwiek sposób w odniesieniu do jakichkolwiek zabronionych działań. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich dodatkowych działań, które możemy uznać za właściwe w odniesieniu do takich działań, w tym między innymi do podjęcia działań w celu odzyskania kosztów i wydatków związanych z identyfikacją przestępców i usunięciem ich ze Strony internetowej i Usług oraz pobieraniem opłat za anulowanie w celu pokrycia naszych kosztów. Ponadto zastrzegamy sobie wszelkie prawa i środki zaradcze, które przysługują nam w odniesieniu do takich działań na poziomie prawnym lub słusznym.

Zgłaszanie naruszeń

Jeśli odkryłeś i chcesz zgłosić naruszenie niniejszych Zasad, skontaktuj się z nami natychmiast. Zbadamy sytuację i udzielimy Ci pełnej pomocy.

Zmiany i zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki lub jej warunków dotyczących Witryny i Usług w dowolnym momencie, obowiązującej po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki na Stronie internetowej. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po takich zmianach będzie oznaczać zgodę użytkownika na takie zmiany.

Akceptacja tej polityki

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z niniejszą Polityką i zgadza się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszej Polityki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jest upoważniony do uzyskiwania dostępu do Witryny i Usług ani korzystania z niej.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki lub chcesz skontaktować się z nami w sprawie wszelkich spraw z nią związanych, możesz to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysłać e-mail do contact@healthcliner.com lub napisać list do 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, USA.

Data ostatniej aktualizacji: 4 czerwca 2021 r.

https://www.websitepolicies.com/policies/view/7KXlMwcR

 

Zasady DMCA

Niniejsza polityka Digital Millennium Copyright Act (“Polityka”) ma zastosowanie do healthcliner.com strony internetowej (“Strona internetowa” lub “Usługa”) oraz wszelkich powiązanych produktów i usług (zwanych łącznie “Usługami”) i określa, w jaki sposób Healthcliner (“Healthcliner”, “my”, “nas” lub “nasz”) odnosi się do powiadomień o naruszeniu praw autorskich oraz w jaki sposób użytkownik (“Ty” lub “Twój”) może złożyć skargę o naruszenie praw autorskich.

Ochrona własności intelektualnej jest dla nas sprawą najwyższej wagi i prosimy naszych użytkowników i ich upoważnionych agentów, aby robili to samo. Naszą polityką jest szybkie reagowanie na wyraźne powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) z 1998 r., której tekst można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Praw Autorskich w Usa.

Co należy wziąć pod uwagę przed złożeniem skargi o prawa autorskie

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 U.S.C. § 512(f), użytkownik może ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym koszty i honoraria adwokackie poniesione przez nas lub naszych użytkowników, jeśli świadomie błędnie przedstawiasz, że materiał lub działalność narusza prawa. Jeśli nie masz pewności, czy materiał, który zgłaszasz, w rzeczywistości narusza prawa, możesz skontaktować się z prawnikiem przed złożeniem u nas powiadomienia.

DMCA wymaga podania swoich danych osobowych w powiadomieniu o naruszeniu praw autorskich. Jeśli obawiasz się o prywatność swoich danych osobowych, możesz zatrudnić agenta do zgłaszania materiałów naruszających prawa.

Powiadomienia o naruszeniu

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego agentem i uważasz, że wszelkie materiały dostępne w naszych Usługach naruszają Twoje prawa autorskie, możesz przesłać pisemne powiadomienie o naruszeniu praw autorskich (“Powiadomienie”) przy użyciu poniższych danych kontaktowych zgodnie z ustawą DMCA, przekazując nam następujące informacje:

– Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które, jak twierdzisz, zostało naruszone, lub, jeśli niniejsze Powiadomienie obejmuje wiele utworów objętych prawami autorskimi, możesz podać reprezentatywną listę utworów, które według Ciebie zostały naruszone.
– Identyfikacja materiałów naruszających prawo i informacji, które twierdzisz, że narusza (lub jest przedmiotem działań naruszających prawo), w tym co najmniej, jeśli dotyczy, adres URL lub adresy URL stron internetowych, na których można znaleźć rzekomo naruszający materiały.
– Informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli są dostępne, adres e-mail.
– Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, w jaki dotyczy skargi, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, agenta właściciela praw autorskich lub prawo.
– Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne i pod karą za składanie zeznań, że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.
– Wystarczy podpis fizyczny lub elektroniczny (wpisanie pełnego imienia i nazwiska) właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w ich imieniu.

Wszystkie takie Powiadomienia muszą być zgodne z wymogami DMCA. Użytkownik może zapoznać się z generatorem powiadomień o usunięciu dmca lub innymi podobnymi usługami, aby uniknąć popełnienia błędu i zapewnić zgodność powiadomienia.

Złożenie skargi DMCA jest początkiem wcześniej określonego procesu prawnego. Twoja skarga zostanie rozpatrzona pod kątem dokładności, ważności i kompletności. Jeśli Twoja skarga spełniła te wymagania, nasza odpowiedź może obejmować usunięcie lub ograniczenie dostępu do materiałów rzekomo naruszających prawa.

Jeśli usuniemy lub ograniczymy dostęp do materiałów lub zakończymy konto w odpowiedzi na powiadomienie o domniemanym naruszeniu, dołożymy starań w dobrej wierze, aby skontaktować się z poszkodowanym użytkownikiem z informacjami dotyczącymi usunięcia lub ograniczenia dostępu.

Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień zawartych w jakiejkolwiek części niniejszej Polityki, Healthcliner zastrzega sobie prawo do podjęcia żadnych działań po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu praw autorskich DMCA, jeśli nie spełnia on wszystkich wymogów DMCA dotyczących takich powiadomień.

Proces opisany w niniejszej Polityce nie ogranicza naszej zdolności do dochodzenia jakichkolwiek innych środków zaradczych, które mogą być nam rzeczywiście związane z podejrzeniem naruszenia.

Zmiany i zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki lub jej warunków dotyczących Witryny i Usług w dowolnym momencie, obowiązującej po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki na Stronie internetowej. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony.

Zgłaszanie naruszenia praw autorskich

Jeśli chcesz powiadomić nas o materiałach lub działaniach naruszających prawa, możesz to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysłać wiadomość e-mail do contact@healthcliner.com lub napisać list na adres 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, USA.

Data ostatniej aktualizacji: 3 czerwca 2021 r.

https://www.websitepolicies.com/policies/view/LzY8IBTg

 

Zasady zwrotu kosztów

Ponieważ Witryna oferuje niematerialne, nieodwołalne towary, których nie zapewniamy zwrotu pieniędzy po zakupie produktu, co użytkownik potwierdza przed zakupem jakiegokolwiek produktu na Stronie. Przed dokonaniem zakupu upewnij się, że uważnie przeczytałeś opis usługi.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z niniejszą Polityką zwrotów, możesz to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysłać e-mail na adres contact@healthcliner.com lub napisać list na adres 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, USA

Data ostatniej aktualizacji: 3 czerwca 2021 r.

https://www.websitepolicies.com/policies/view/JMthXT9F

 

Polityka dotycząca plików cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie (“Polityka”) opisuje, czym są pliki cookie i w jaki sposób i są wykorzystywane przez healthcliner.com stronę internetową (“Witryna” lub “Usługa”) oraz wszelkie powiązane z nią produkty i usługi (zwane łącznie “Usługami”). Niniejsza Polityka jest prawnie wiążącą umową między Użytkownikiem (“Użytkownik”, “Ty” lub “Twój”) a Healthcliner (“Healthcliner”, “my”, “nas” lub “nasz”). Należy zapoznać się z niniejszą Polityką, aby zrozumieć rodzaje plików cookie, których używamy, informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i sposób ich wykorzystywania. Opisano w nim również dostępne opcje dotyczące akceptowania lub odrzucania używania plików cookie. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy, przechowujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe, znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe fragmenty danych przechowywane w plikach tekstowych, które są zapisywane na komputerze lub innych urządzeniach użytkownika podczas ładowania stron internetowych w przeglądarce. Są one szeroko stosowane do zapamiętania Ciebie i Twoich preferencji, zarówno podczas jednej wizyty (za pośrednictwem “pliku cookie sesji” lub dla wielu powtarzanych wizyt (przy użyciu “trwałego pliku cookie”).

Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie, które są używane podczas wizyty w Witrynie i wygasają po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Trwałe pliki cookie są używane do zapamiętywania preferencji użytkownika w naszej Witrynie i pozostają na komputerze lub urządzeniu mobilnym nawet po zamknięciu przeglądarki lub ponownym uruchomieniu komputera. Zapewniają one spójne i wydajne doświadczenie podczas odwiedzania Witryny i Usług.

Pliki cookie mogą być ustawiane przez Witrynę (“pliki cookie stron trzecich”) lub przez strony trzecie, takie jak te, które wyświetlają treści lub świadczą usługi reklamowe lub analityczne na Stronie internetowej (“pliki cookie stron trzecich”). Te strony trzecie mogą cię rozpoznać, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, a także gdy odwiedzasz niektóre inne strony internetowe. Więcej informacji o plikach cookie i ich działaniu można znaleźć tutaj.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy?

– Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie pozwalają nam zaoferować ci najlepsze możliwe wrażenia podczas uzyskiwania dostępu do naszej Strony internetowej i korzystania z niej. Na przykład te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać, że utworzyłeś konto i zalogowałeś się na to konto, aby uzyskać dostęp do treści.

– Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie pozwalają nam obsługiwać Stronę internetową i Usługi zgodnie z dokonywanymi przez Ciebie wyborami. Na przykład rozpoznamy Twoją nazwę użytkownika i zapamiętamy, w jaki sposób dostosowano Witrynę i Usługi podczas przyszłych wizyt.

Jakie są opcje plików cookie?

Jeśli nie podoba Ci się pomysł plików cookie lub niektórych rodzajów plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione i nie akceptować nowych plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak to zrobić, odwiedź internetcookies.com

Należy jednak pamiętać, że jeśli usuniesz pliki cookie lub ich nie zaakceptujesz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez Witrynę i Usługi.

Zmiany i zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki lub jej warunków dotyczących Witryny i Usług w dowolnym momencie, obowiązującej po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki na Stronie internetowej. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po takich zmianach będzie oznaczać zgodę użytkownika na takie zmiany.

Akceptacja tej polityki

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zapoznał się z niniejszą Polityką i zgadza się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszej Polityki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jest upoważniony do uzyskiwania dostępu do Witryny i Usług ani korzystania z niej.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki lub chcesz skontaktować się z nami w sprawie wszelkich kwestii związanych z korzystaniem przez nas z plików cookie, możesz to zrobić za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysłać wiadomość e-mail do contact@healthcliner.com lub napisać list do 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, USA.

Data ostatniej aktualizacji: 4 czerwca 2021 r.

https://www.websitepolicies.com/policies/view/f9Ycmm3p