Dasar penggunaan yang boleh diterima

Dasar penggunaan yang boleh diterima ini (“Dasar”) menetapkan garis panduan umum dan penggunaan yang boleh diterima dan dilarang dari laman web healthcliner.com (“Laman Web” atau “Perkhidmatan”) dan mana-mana produk dan perkhidmatannya yang berkaitan (secara kolektif, “Perkhidmatan”). Dasar ini adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara anda (“Pengguna”, “anda” atau “anda”) dan Healthcliner (“Healthcliner”, “we”, “us” atau “our”). Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat Perjanjian ini. Sekiranya anda memasuki Perjanjian ini atas nama perniagaan atau entiti undang-undang lain, anda menyatakan bahawa anda mempunyai wewenang untuk mengikat entiti tersebut dengan Perjanjian ini, dalam hal ini istilah “Pengguna”, “anda” atau “anda” akan merujuk kepada entiti tersebut. Sekiranya anda tidak mempunyai kewenangan tersebut, atau jika anda tidak bersetuju dengan syarat-syarat Perjanjian ini, anda tidak boleh menerima Perjanjian ini dan mungkin tidak mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan. Anda mengakui bahawa Perjanjian ini adalah kontrak antara anda dan Healthcliner, walaupun secara elektronik dan tidak ditandatangani secara fizikal oleh anda, dan ini mengatur penggunaan laman web dan perkhidmatan anda.

Aktiviti dan kegunaan yang dilarang

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan untuk terlibat dalam aktiviti yang menyalahi undang-undang di bawah undang-undang yang berlaku, yang membahayakan orang lain, atau yang akan menyebabkan kami bertanggungjawab, termasuk, tanpa batasan, berkaitan dengan salah satu daripada yang berikut, yang masing-masing adalah dilarang di bawah Dasar ini:

– Mendedahkan maklumat peribadi sensitif mengenai orang lain.
– Mengumpulkan, atau berusaha mengumpulkan, maklumat peribadi mengenai pihak ketiga tanpa pengetahuan atau persetujuan mereka.
– Mengancam bahaya kepada orang atau harta benda atau mengganggu tingkah laku.
– Kad kredit manual atau automatik atau kaedah pembayaran lain yang tersedia menggunakan bot atau skrip.
– Membeli mana-mana Perkhidmatan yang ditawarkan atas nama orang lain.
– Memberi gambaran yang salah atau mewakili produk atau perkhidmatan secara palsu.
– Mencabul harta intelek atau hak milik orang lain.
– Memfasilitasi, membantu, atau mendorong salah satu aktiviti di atas melalui Laman Web dan Perkhidmatan.

Penyalahgunaan sistem

Mana-mana Pengguna yang melanggar keselamatan Laman Web dan Perkhidmatan dikenakan tanggungjawab jenayah dan sivil, serta penamatan akaun segera. Contohnya merangkumi, tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

– Penggunaan atau pengedaran alat yang dirancang untuk menjejaskan keselamatan Laman Web dan Perkhidmatan.
– Memancarkan fail dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengandungi virus komputer atau data yang rosak.
– Mengakses rangkaian lain tanpa kebenaran, termasuk untuk menyiasat atau mengimbas kelemahan atau melanggar keselamatan atau langkah pengesahan.
– Pengimbasan atau pemantauan data tanpa izin pada rangkaian atau sistem apa pun tanpa kebenaran yang betul dari pemilik sistem atau rangkaian tersebut.

Sumber perkhidmatan

Anda tidak boleh menggunakan sumber daya Laman Web dan Perkhidmatan yang berlebihan atau menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan dengan cara apa pun yang mengakibatkan masalah prestasi atau yang mengganggu Perkhidmatan untuk Pengguna lain. Kegiatan terlarang yang menyumbang kepada penggunaan berlebihan, termasuk tanpa batasan:

– Percubaan sengaja untuk memuatkan laman web dan perkhidmatan dan menyiarkan serangan (iaitu serangan penolakan perkhidmatan).
– Terlibat dalam aktiviti lain yang menurunkan kebolehgunaan dan prestasi Laman Web dan Perkhidmatan.

Penguatkuasaan

Kami berhak untuk menjadi penimbang tara tunggal dalam menentukan keseriusan setiap pelanggaran dan untuk segera mengambil tindakan pembetulan, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

– Menangguhkan atau menghentikan Perkhidmatan anda dengan atau tanpa pemberitahuan mengenai pelanggaran Dasar ini.
– Menonaktifkan atau membuang sebarang kandungan yang dilarang oleh Polisi ini, termasuk untuk mencegah kemudaratan kepada orang lain atau kepada kami atau Laman Web dan Perkhidmatan, seperti yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara kami.
– Melaporkan pelanggaran kepada penegak hukum sebagaimana yang ditentukan oleh kami atas budi bicara kami sendiri.

Tiada apa-apa yang terkandung dalam Polisi ini boleh ditafsirkan untuk membatasi tindakan atau pemulihan kita dengan cara apa pun berkaitan dengan aktiviti yang dilarang. Kami berhak untuk mengambil apa-apa dan semua tindakan tambahan yang kami anggap sesuai dengan aktiviti tersebut, termasuk tanpa batasan mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali kos dan perbelanjaan untuk mengenal pasti pesalah dan membuangnya dari Laman Web dan Perkhidmatan, dan mengenakan caj pembatalan untuk melindungi kos kami. Di samping itu, kami menyimpan sepanjang masa semua hak dan penyelesaian yang tersedia bagi kami berkenaan dengan aktiviti seperti undang-undang atau ekuiti.

Melaporkan pelanggaran

Sekiranya anda telah mengetahui dan ingin melaporkan pelanggaran Dasar ini, segera hubungi kami. Kami akan menyiasat keadaan dan memberi anda bantuan penuh.

Perubahan dan pindaan

Kami berhak untuk mengubah Polisi ini atau syarat-syaratnya yang berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan pada bila-bila masa, berkuat kuasa setelah memposting versi terkini Polisi ini di Laman Web. Apabila kita melakukannya, kita akan menyemak tarikh yang dikemas kini di bahagian bawah halaman ini. Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan yang berterusan setelah perubahan tersebut menjadi persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Penerimaan dasar ini

Anda mengakui bahawa anda telah membaca Polisi ini dan bersetuju dengan semua terma dan syaratnya. Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan anda bersetuju untuk terikat dengan Polisi ini. Sekiranya anda tidak bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat Dasar ini, anda tidak dibenarkan mengakses atau menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan.

Hubungi kami

Sekiranya anda ingin menghubungi kami untuk memahami lebih lanjut mengenai Polisi ini atau ingin menghubungi kami mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengannya, anda boleh melakukannya melalui borang hubungan, hantarkan e-mel ke contact@healthcliner.com atau tulis surat ke 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, Amerika Syarikat.

Dokumen ini terakhir dikemas kini pada 4 Jun 2021

https://www.websitepolicies.com/policies/view/7KXlMwcR

 

Dasar DMCA

Dasar Akta Hak Cipta Milenium Digital ini (“Dasar”) berlaku untuk laman web healthcliner.com (“Laman web” atau “Perkhidmatan”) dan mana-mana produk dan perkhidmatan yang berkaitan (secara kolektif, “Perkhidmatan”) dan menggariskan bagaimana Healthcliner (“Healthcliner” , “kami”, “kami” atau “kami”) menangani pemberitahuan pelanggaran hak cipta dan bagaimana Anda (“Anda” atau “Anda”) dapat mengirimkan keluhan pelanggaran hak cipta.

Perlindungan harta intelek sangat penting bagi kami dan kami meminta pengguna dan ejen mereka yang sah untuk melakukan perkara yang sama. Adalah menjadi kebijakan kami untuk segera bertindak balas terhadap pemberitahuan yang jelas mengenai dugaan pelanggaran hak cipta yang mematuhi Akta Hak Cipta Milenium Digital Amerika Syarikat (“DMCA”) tahun 1998, teksnya boleh didapati di laman web Pejabat Hak Cipta AS.

Apa yang perlu dipertimbangkan sebelum mengemukakan aduan hak cipta

Harap maklum bahawa di bawah 17 USC § 512 (f), anda mungkin bertanggungjawab atas segala kerosakan, termasuk kos dan yuran pengacara yang ditanggung oleh kami atau pengguna kami, jika anda dengan sengaja menyatakan salah bahawa bahan atau aktiviti tersebut melanggar. Sekiranya anda tidak pasti apakah materi yang anda laporkan sebenarnya melanggar, anda mungkin ingin menghubungi pengacara sebelum mengajukan pemberitahuan kepada kami.

DMCA menghendaki anda memberikan maklumat peribadi anda dalam pemberitahuan pelanggaran hak cipta. Sekiranya anda prihatin terhadap kerahsiaan maklumat peribadi anda, anda mungkin ingin menyewa ejen untuk melaporkan bahan pelanggaran untuk anda.

Pemberitahuan pelanggaran

Sekiranya anda adalah pemilik hak cipta atau ejennya, dan anda percaya bahawa apa-apa bahan yang terdapat di Perkhidmatan kami melanggar hak cipta anda, maka anda boleh menghantar pemberitahuan pelanggaran hak cipta bertulis (“Pemberitahuan”) menggunakan maklumat hubungan di bawah ini berdasarkan DMCA dengan memberikan kami dengan maklumat berikut:

– Identifikasi karya berhak cipta yang Anda klaim telah dilanggar, atau, jika banyak karya berhak cipta dilindungi oleh Pemberitahuan ini, Anda dapat memberikan daftar perwakilan karya berhak cipta yang Anda tuntut telah dilanggar.
– Pengenalpastian materi pelanggaran dan informasi yang Anda klaim melanggar (atau subjek aktivitas pelanggaran), termasuk minimum, jika berlaku, URL atau URL halaman web di mana bahan yang diduga melanggar dapat ditemukan.
– Maklumat cukup mencukupi untuk membolehkan kami menghubungi anda, seperti alamat, nombor telefon, dan, jika ada, alamat e-mel.
– Pernyataan bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan dengan cara yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejen pemilik hak cipta, atau undang-undang.
– Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu tepat, dan di bawah hukuman sumpah bahawa anda diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar.
– Tanda tangan fizikal atau elektronik (mengetik nama penuh anda akan mencukupi) pemilik hak cipta atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihaknya.

Semua Pemberitahuan tersebut mesti mematuhi syarat DMCA. Anda boleh merujuk kepada generator notis penghapusan DMCA atau perkhidmatan lain yang serupa untuk mengelakkan daripada membuat kesilapan dan memastikan pematuhan Pemberitahuan anda.

Mengemukakan aduan DMCA adalah permulaan proses undang-undang yang telah ditentukan sebelumnya. Aduan anda akan diteliti untuk ketepatan, kesahan, dan kelengkapan. Sekiranya aduan anda telah memenuhi syarat ini, tindak balas kami mungkin termasuk penghapusan atau pembatasan akses kepada bahan yang diduga melanggar.

Sekiranya kami membuang atau menyekat akses ke bahan atau menghentikan akun sebagai tanggapan terhadap Pemberitahuan dugaan pelanggaran, kami akan berusaha dengan niat baik untuk menghubungi pengguna yang terlibat dengan maklumat mengenai penghapusan atau pembatasan akses.

Walau apa pun yang berlawanan yang terkandung dalam mana-mana bahagian Polisi ini, Healthcliner berhak untuk tidak mengambil tindakan setelah menerima pemberitahuan pelanggaran hak cipta DMCA jika tidak mematuhi semua syarat DMCA untuk pemberitahuan tersebut.

Proses yang dijelaskan dalam Polisi ini tidak membatasi kemampuan kami untuk melakukan penyelesaian lain yang mungkin kami hadapi untuk mengatasi disyaki pelanggaran.

Perubahan dan pindaan

Kami berhak untuk mengubah Polisi ini atau syarat-syaratnya yang berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan pada bila-bila masa, berkuat kuasa setelah memposting versi terkini Polisi ini di Laman Web. Apabila kita melakukannya, kita akan menyemak tarikh yang dikemas kini di bahagian bawah halaman ini.

Melaporkan pelanggaran hak cipta

Sekiranya anda ingin memberitahu kami mengenai bahan atau aktiviti yang melanggar, anda boleh melakukannya melalui borang hubungan, hantarkan e-mel ke contact@healthcliner.com atau tulis surat ke 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, USA.

Dokumen ini terakhir dikemas kini pada 3 Jun 2021

https://www.websitepolicies.com/policies/view/LzY8IBTg

 

Polisi pembayaran balik

Oleh kerana Laman Web menawarkan barang yang tidak nyata dan tidak dapat ditarik balik, kami tidak memberikan pengembalian dana setelah produk tersebut dibeli, yang Anda akui sebelum membeli produk apa pun di Laman Web. Pastikan anda telah membaca perihal perkhidmatan dengan teliti sebelum melakukan pembelian.

Hubungi kami

Sekiranya anda ingin menghubungi kami mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengan Polisi Pengembalian Wang ini, anda boleh melakukannya melalui borang hubungan, hantarkan e-mel ke contact@healthcliner.com atau tulis surat ke 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, USA

Dokumen ini terakhir dikemas kini pada 3 Jun 2021

https://www.websitepolicies.com/policies/view/JMthXT9F

 

Dasar kuki

Dasar kuki ini (“Dasar”) menerangkan apa itu kuki dan bagaimana dan ia digunakan oleh laman web healthcliner.com (“Laman Web” atau “Perkhidmatan”) dan mana-mana produk dan perkhidmatannya yang berkaitan (secara kolektif, “Perkhidmatan”) . Dasar ini adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara anda (“Pengguna”, “anda” atau “anda”) dan Healthcliner (“Healthcliner”, “we”, “us” atau “our”). Anda harus membaca Dasar ini supaya anda dapat memahami jenis kuki yang kami gunakan, maklumat yang kami kumpulkan menggunakan kuki dan bagaimana maklumat itu digunakan. Ini juga menerangkan pilihan yang tersedia untuk anda mengenai penerimaan atau penolakan penggunaan kuki. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai cara kami menggunakan, menyimpan dan menjaga keselamatan data peribadi anda, lihat dasar privasi kami.

Apakah kuki?

Kuki adalah sekeping kecil data yang disimpan dalam fail teks yang disimpan di komputer atau peranti lain semasa laman web dimuatkan dalam penyemak imbas. Mereka digunakan secara meluas untuk mengingati anda dan pilihan anda, baik untuk satu lawatan (melalui “sesi cookie”) atau untuk beberapa lawatan berulang (menggunakan “cookie berterusan”).

Kuki sesi adalah kuki sementara yang digunakan semasa lawatan anda ke Laman Web, dan kadaluarsa apabila anda menutup penyemak imbas web.

Kuki berterusan digunakan untuk mengingati pilihan anda dalam Laman Web kami dan tetap berada di desktop atau peranti mudah alih anda walaupun setelah anda menutup penyemak imbas atau menghidupkan semula komputer anda. Mereka memastikan pengalaman yang konsisten dan efisien untuk anda semasa melayari Laman Web dan Perkhidmatan.

Kuki boleh ditetapkan oleh Laman Web (“kuki pihak pertama”), atau oleh pihak ketiga, seperti mereka yang menyajikan kandungan atau menyediakan perkhidmatan pengiklanan atau analisis di Laman Web (“kuki pihak ketiga”). Pihak ketiga ini dapat mengenali anda semasa anda melayari laman web kami dan juga ketika anda melayari laman web lain yang tertentu. Anda mungkin mengetahui lebih lanjut mengenai kuki dan cara ia berfungsi di sini.

Apakah jenis kuki yang kita gunakan?

– Kuki yang diperlukan

Kuki yang diperlukan membolehkan kami menawarkan pengalaman terbaik semasa mengakses dan menavigasi laman web kami dan menggunakan ciri-cirinya. Contohnya, kuki ini memberi tahu kami bahawa anda telah membuat akaun dan telah log masuk ke akaun tersebut untuk mengakses kandungan.

– Kuki fungsi

Kuki fungsi membolehkan kami mengendalikan Laman Web dan Perkhidmatan sesuai dengan pilihan yang anda buat. Sebagai contoh, kami akan mengenali nama pengguna anda dan ingat bagaimana anda menyesuaikan Laman web dan Perkhidmatan semasa lawatan akan datang.

Apakah pilihan kuki anda?

Sekiranya anda tidak menyukai idea kuki atau jenis kuki tertentu, anda boleh mengubah tetapan penyemak imbas anda untuk menghapus kuki yang telah ditetapkan dan tidak menerima kuki baru. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara melakukan ini, lawati internetcookies.com

Namun, perhatikan bahawa jika anda menghapus kuki atau tidak menerimanya, anda mungkin tidak dapat menggunakan semua ciri yang ditawarkan oleh Laman Web dan Perkhidmatan.

Perubahan dan pindaan

Kami berhak untuk mengubah Polisi ini atau syarat-syaratnya yang berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan pada bila-bila masa, berkuat kuasa setelah memposting versi terkini Polisi ini di Laman Web. Apabila kita melakukannya, kita akan menyemak tarikh yang dikemas kini di bahagian bawah halaman ini. Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan yang berterusan setelah perubahan tersebut menjadi persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Penerimaan dasar ini

Anda mengakui bahawa anda telah membaca Polisi ini dan bersetuju dengan semua terma dan syaratnya. Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Polisi ini. Sekiranya anda tidak bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat Dasar ini, anda tidak dibenarkan mengakses atau menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan.

Hubungi kami

Sekiranya anda ingin menghubungi kami untuk memahami lebih lanjut mengenai Polisi ini atau ingin menghubungi kami mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengan penggunaan kuki kami, anda boleh melakukannya melalui borang hubungan, hantarkan e-mel ke contact@healthcliner.com atau tulis surat ke 441 Fairview Avenue, Bridgeport, CT 06606, Amerika Syarikat.

Dokumen ini terakhir dikemas kini pada 4 Jun 2021

https://www.websitepolicies.com/policies/view/f9Ycmm3p